Privacyverklaring

Privacyverklaring 26-05-2018 – download

Persoonsgegevens die wij verwerken
“Guasha Opleidingen Santai” verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Geboortedatum
• Geslacht
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
“Guasha Opleidingen Santai” verwerkt verder geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
“Guasha Opleidingen Santai” heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, mits men toestemming heeft van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.
Waarom we gegevens voor nodig hebben
“Guasha Opleidingen Santai” verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• U te kunnen bellen/mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Het verzenden van correspondentie
• Het afhandelen van uw betaling per factuur
• Verwerking persoonsgegevens als we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
“Guasha Opleidingen Santai” neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van “Guasha Opleidingen Santai”) tussen zit.
“Guasha Opleidingen Santai” bewaart alle gegevens op een computer waarvan backup wordt gemaakt op een externe harde schijf en de gegevens worden verder niet verstrekt aan derden.

Hoe lang we gegevens bewaren
“Guasha Opleidingen Santai” zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor uw gegevens in principe een ‘oneindige bewaartermijn’. Wij bewaren deze gegevens, zodat u later altijd kunt bewijzen dat u bij ons lessen heeft gevolgd. U kunt altijd een verzoek indienen voor het verwijderen van uw gegevens. In dat geval bewaren wij uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Houdt u er dan wel rekening mee dat wij later niet meer kunnen bevestigen dat u inderdaad lessen bij ons gevolgd heeft.

Delen met anderen
“Guasha Opleidingen Santai” deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. “Guasha Opleidingen Santai” blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies
“Guasha Opleidingen Santai” gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. “Guasha Opleidingen Santai” gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering naar ons toezenden.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. “Guasha Centrum Santai” zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
“Guasha Opleidingen Santai” neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens
Wanneer u contact wilt opnemen met “Guasha Opleidingen Santai”, kunt u ons als volgt bereiken:
Straatnaam en nummer: Wethouder van Wellaan 78
Postcode en plaats: 5703 CM Helmond
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 17.14.81.77
Telefoonnummer: 0492-846930
E-mailadres: guasha.santai@gmail.com